Statūti

1. Biedrības nosaukums

1. Biedrības nosaukums ir: Laimas slimības slimnieku biedrība un saīsinātais nosaukums LSSB (turpmāk Biedrība).

2.  Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. aizstāvēt Laimas slimības slimnieku intereses;

2.1.2. sniegt atbalstu Laimas slimības slimniekiem un viņu tuviniekiem;

2.1.3. izglītot un informēt sabiedrību Laimas slimības jomā;

2.1.5. sekmēt starptautisko sadarbību ar citām organizācijām Laimas slimības jomā;

2.1.6. nodarboties ar labdarību Laimas slimības slimnieku un viņu tuvinieku labā;

2.1.7. veidot sadarbību ar ārstniecības iestādēm un personālu (infektologiem, imunologiem, ģimenes ārstiem u.c.), veidojot informācijas apmaiņu par Laimas slimības noteikšanu, ārstēšanas procesu, ar slimības saistītām aktualitātēm.

3. Biedrības darbības termiņš

3. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā, nosūtot to uz norādīto e-pasta adresi, jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā pēc valdes lēmuma.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešu mēnešu termiņa izbeigšanās.

4.4. Personai, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, pirms lēmuma par uzņemšanu Biedrībā, jāsamaksā biedru sapulces noteiktā iestāšanās maksa un biedra nauda par kārtējo gadu. Ja personu netiek uzņemta par Biedrības biedru, tad samaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda par kārtējo gadu personai tiek atmaksāta divu nedēļu laikā pēc noraidošā lēmuma pieņemšanas.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības pamatojoties uz valdes lēmumu, ja tas:

4.6.1. nav nomaksājis biedra naudu par kārtējo gadu noteiktajos apmēros un termiņos;

4.6.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4. ir zaudējis kopsapulces vai valdes uzticību;

4.6.5. biedrs ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis kaitējumu Biedrībai vai tās biedram;

4.6.6.  veic citas darbības, kas pretrunā ar Biedrības mērķiem un interesēm;

4.6.7. citos likumā paredzētajos gadījumos.

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā, nosūtot e-pastu uz norādīto e-pasta adresi, paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

4.8. Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.

4.9. Biedru var izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu.

4.10. Biedra izstāšanās vai izslēgšana neatbrīvo izstājušos biedru no citām saistībām, kādas tam bijušas pret Biedrību.

4.11. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda viņam netiek atmaksāta.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi izstāties no Biedrības;

5.1.5. ieguldīt mantu Biedrībā, atbalstīt pasākumus un Biedrības mērķprogrammas;

5.1.6. brīvi darboties citās biedrībās.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu - biedri biedru naudu par kārtējo gadu maksā vienu reizi gadā ieskaitot to Biedrības bankas kontā līdz 31.janvārim;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. cienīt un godāt, augsti turot Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj vai varētu graut Biedrības reputāciju sabiedrībā;

5.2.5. piesaistīt Biedrībai jaunus biedrus, kas ar savām zināšanām, pieredzi vai finansiālu ieguldījumu var būt noderīgi Biedrības attīstībā, popularizēšanā vai sadarbībā ar citām institūcijām.

5.3. Īpašos gadījumos, izņēmuma kārtā, saņemot biedra pamatotu lūgumu, valde var noteikt citu iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru un tās samaksas kārtību, nekā to noteikusi biedru sapulce.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko izstrādā Biedrības valde.

7. Biedru sapulce

7.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce.

7.2. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja likumā nav noteikts citādi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

7.3.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

7.3.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.3.4. noteikt jaunuzņemto biedru iestāšanās maksas apmēru un iemaksas kārtību;

7.3.5. noteikt biedru naudas apmēru;

7.3.6. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

7.4. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē, ja statūtos nav noteikts citādi.

8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Valde sasauc biedru sapulci saskaņā ar likumā vai statūtos noteikto kārtību likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama biedrības interesēs.

8.2. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. Ja šā panta noteiktajā gadījumā valde nesasauc biedru sapulci, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

8.3. Par biedru sapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz septiņas dienas pirms sapulces sasaukšanas. Ja biedru sapulcē paredzēts lemt par Biedrības statūtu 7.3.1. – 7.4.. punktā minētajiem jautājumiem, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz četrpadsmit dienas pirms sapulces sasaukšanas.

8.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem

8.5. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumu kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

8.6. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

8.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.

8.8. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

8.9. Valdei ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai attālināti. Šādā gadījumā Valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var izmantot tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

8.10. Biedriem ir tiesības rakstveidā, tostarp arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, balsot par sapulces darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem pirms sapulces, ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt un balsojums tiek nodots biedrībai ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms kopsapulces norises.

9. Pārstāvju sapulce

9.1. Biedru sapulces pienākumus biedru sapulces kompetencē ietilpstošā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce.

9.2. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

9.3. Pārstāvju sapulcei nav tiesību:

9.3.1. izdarīt grozījumus statūtos;

9.3.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus;

9.3.3. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

9.4. Attiecībā uz pārstāvju sapulci piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedru sapulci.

10. Izpildinstitūcija

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību.

10.2. Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu.

10.3. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem.

10.4. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi.

10.5. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlē valde.

10.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.7. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem, kā arī organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

10.8. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Biedru sapulce var lemt par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem, nosakot apmēru un izmaksas kārtību.

10.9. Valdes locekli var atsaukt biedru sapulce tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

10.10. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

11. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

11.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic vismaz viens revidents vai revīzijas komisija, kas sastāv no vismaz diviem locekļiem.

11.2. Biedrības revidents vai revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revīzijas komisijas locekļi drīkst būt biedrības biedri vai zvērināti revidenti, vai uzņēmums, kas sniedz audita pakalpojumus.

11.4. Revidents vai revīzijas komisijas locekļu skaitu un pilnvaru termiņu nosaka biedru sapulce vai pārstāvju sapulce, ja tādu ievēlējusi biedru sapulce.

11.5. Revidents vai revīzijas komisija:

11.5.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.5.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.5.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.5.4. sniedz ieteikumus un Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.6. Revidents vai revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.7. Biedru sapulce vai pārstāvju sapulce, ja tādu ievēlējusi biedru sapulce, apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc revidenta vai revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.


Grozījumi statūtos  09.11.2022

(09.11.2022. biedru kopsapulces lēmums Nr. 2)

(protokols Nr. 2022/4)